Perfect Eyes AcademyAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Perfect Eyes Academy

Perfecteyes hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Perfecteyes ” verstaan Perfect eyes gevestigd te Nieuwegein, Nedereindseweg 15, 3438 AA
Kvk nummer: 64095045

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die PerfectEyes opdracht geeft tot de behandelingen

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor permanente make up met behulp van de door Perfecteyes te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Perfecteyes zelf.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Perfecteyes voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Perfecteyes en de cliënt behelst de opdracht van het aanbrengen van semi permanente make-up.

2.2 Perfecteyes is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan Perecteyes door het invullen en ondertekenen van het toestemmingsformulier van Perfecteyes.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van deze behandeling.

3.3 Perfecteyes kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.4 De behandelde client, dient minimaal 18 jaar te zijn, mocht later blijken dat de behandelde client zijn leeftijd niet correct heeft aangegeven en of dit verzwegen te hebben  naar Perfecteyes, dan kunnen zijn hiervoor Perfecteyes niet aansprakelijk stellen.

3.4  Wij gaan ervan aan dat u geheeld het gezondheidsverklaring naar waarheid invuld, mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kunt u hiervoor Perfecteyes niet aansprakelijk stellen.

4 Informatie

De cliënt dient Perfecteyes tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Client doet een aanbetaling en het resteren direct na de behandeling contant of per pin.

6.2 Indien Perfecteyes de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Perfecteyes onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Perfecteyes niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Perfecteyes is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Perfecteyes is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Perfecteyes bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Perfecteyes indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Perfecteyes instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur tevoren bij perfect eyes academy af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet en / of niet tijdig af, dan zal Perfect eyes academy een bedrag van € 95,- (zegge: vijfennegentig euro) bij betreffende cliënt in rekening brengen. (de aanbetaling)

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Perfect eyes academy is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Perfect eyes academy , kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

7.4 U kunt uw afspraak kosteloos annuleren voor 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna zijn wij genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus “no show” moeten wij helaas het gehele bedrag in rekening brengen.

7.1 Annulering opleiding / masterclass

7.1.1 In het geval de curcist verhinderd is voor een opleiding/masterclass dient hij dit uiterlijk zestig (60) dagen tevoren bij perfect eyes academy aan te geven.

7.1.2 Zegt de curcist niet en / of niet tijdig af, dan zal Perfect eyes academy het volledige bedrag bij betreffende cliënt in rekening brengen.

7.1.3 Annuleringen dienen telefonisch via whatsapp of via de e-mail te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Perfect eyes academy is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Perfect eyes academy , kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van een opleiding.

7.1.4 Bij ziekte of een ongeval kunt u de deelname aan de opleiding (indien mogelijk) 48 uur voor de opleiding verplaatsen naar een later beschikbare datum.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Perfecteyes leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Perfecteyes afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Perfecteyes is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Perfecteyes.

8.2 Perfecteyes kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste resultaat.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Perfecteyes , meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Perfecteyes en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Perfecteyes en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Perfecteyes behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.